خداوندا چه سخت است این جدایی...                                                                                                                            چه تلخ است این شراب بی وفایی                                                                                                                                  جدایی. بی وفایی. درد دوری                                                                                                                                         همه باشد گناه آشنایی